PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"total" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

total przymiotnik

total + rzeczownik
Kolokacji: 585
total population • total number • total cost • total length • total amount • total value • total loss • total sales • total revenue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. total number = całkowita liczba total number
3. total cost = koszt całkowity (suma kosztów stałych i zmiennych) total cost
5. total amount = suma całkowita total amount
6. total value = całkowita wartość total value
7. total loss = strata całkowita total loss
8. total sales = całkowite sprzedaże total sales
9. total revenue = przychód całkowity total revenue
10. total time = całkowity czas total time
11. total control = całkowita kontrola total control
12. total capacity = całkowita pojemność total capacity
14. total darkness = kompletna ciemność total darkness
15. total vote = całkowity głos total vote
16. total yard = całkowity jard total yard
18. total lack = całkowity brak total lack
19. total offense = całkowite przestępstwo total offense
20. total income = dochody ogółem total income
21. total output = całkowita produkcja total output
22. total budget = całkowity budżet total budget
23. total stranger = zupełnie obcy człowiek total stranger
24. total score = całkowity wynik total score
26. total volume = całkowita pojemność total volume
27. total spending = całkowite wydatki total spending
28. total weight = ciężar całkowity total weight
30. total investment = całkowita inwestycja total investment
31. total compensation = całość pakietu świadczeń związanych z wynagrodzeniem total compensation
32. total viewer = całkowity widz total viewer
34. total debt = całkowity dług total debt
35. total silence = całkowite milczenie total silence
  • He was a big man, but one who moved with total silence.
  • I walked the rest of the way home in total silence.
  • For a moment there was total silence in the market.
  • There was total silence in the room for several minutes.
  • And all this was being done in nearly total silence.
  • We sat that way in total silence for at least a minute, though it felt like longer.
  • Inside of a minute there was total silence in the Hall.
  • Even to the very young ones, they sat in total silence, bodies still and waiting.
  • For several seconds there was total silence in the room.
  • I killed the engine, and for the first time in hours there was almost total silence.
36. total failure = całkowite niepowodzenie total failure
37. total energy = energia całkowita total energy
39. total ban = całkowity zakaz total ban
40. total mass = masa całkowita total mass
41. total absence = całkowita nieobecność total absence
43. total distance = odległość całkowita total distance
44. total base = całkowita podstawa total base
46. total price = całkowita cena total price
47. total force = całkowita siła total force
48. total point = całkowity punkt total point
49. total win = zupełne zwycięstwo total win
50. total war = wojna totalna total war
51. total collapse = zupełny upadek total collapse
52. total Bill = całkowity Bill total Bill
53. total strength = całkowita siła total strength
54. total membership = całkowite członkostwo total membership
55. total dwelling = całkowite mieszkanie total dwelling
56. total population change = zmiana ogólnej liczby ludności total population change
57. Total Nonstop Wrestling = Całkowity Nonstop Zapasy Total Nonstop Wrestling
58. total power = całkowita moc total power
59. total package = całkowity pakiet total package
60. Total Independence = Całkowita Niezależność Total Independence
61. total damage = łączna szkoda total damage
62. total victory = zupełne zwycięstwo total victory
63. total waste = całkowite odpady total waste
64. total size = całkowita wielkość total size
65. total employment = całkowite zatrudnienie total employment
66. total commitment = całkowite poświęcenie total commitment
67. total surprise = zupełna niespodzianka total surprise
69. total disaster = totalna klęska, totalna katastrofa total disaster
70. total export = łączny eksport total export
71. total defense = całkowita obrona total defense
72. total height = całkowita wysokość total height
73. total freedom = całkowita wolność total freedom
74. total effect = bilans total effect
75. total disregard = zupełne lekceważenie total disregard
76. total share = całkowita część total share
77. total tax = całkowity podatek total tax
79. total immersion = zanurzenie całkowite total immersion
80. total casualty = całkowita ofiara total casualty
81. total emission = całkowita emisja total emission
82. total chaos = całkowity chaos total chaos
83. total earnings = całkowity dochód, całkowity zarobek total earnings
84. total profit = łączny zysk total profit
85. total market = całkowity rynek total market
87. total reserve = całkowity zapas total reserve
88. total concentration = całkowita koncentracja total concentration
90. total sum = łączna kwota total sum
91. total RNA = całkowita RNA total RNA
92. total contribution = całkowity udział total contribution
93. total success = zupełny sukces total success
94. total liability = całkowita odpowiedzialność total liability
95. total defeat = zupełna porażka total defeat
97. total fertility rate = współczynnik dzietności total fertility rate
98. total space = całkowita przestrzeń total space
99. total audience = całkowita publiczność total audience
100. total recall = pamięć nadzwyczajna, pamięć absolutna total recall
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 122

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.