BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"state" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

state rzeczownik

rzeczownik + state
Kolokacji: 345
United State • Ohio State • Washington State • Michigan State • Florida State • California State • Pennsylvania State • Oregon State • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. United State = Zjednoczone państwo United State
10. Penn State = Penn państwo Penn State
30. Empire State = stan Nowy Jork Empire State
31. Gulf State = Rejon Zatoki Perskiej państwo Gulf State
32. swing state = stan w USA, w którym żadna z partii politycznych lub żaden z kandydatów w wyborach prezydenckich nie ma znaczącej przewagi swing state
34. Fresno State = Fresno państwo Fresno State
35. Kent State = Kent państwo Kent State
39. oxidation state = stopień utlenienia oxidation state
40. home state = państwo macierzyste home state
46. Garden State = oficjalny przydomek stanu New Jersey Garden State
  • At the time that seemed like a lot of money, and as a result we now live in the Garden State.
  • As for the other team in the Garden State - their chances are much better.
  • Suddenly, you realize why they call it the Garden State.
  • But his mind, clearly, was still in the Garden State.
  • Garden State was well received and has garnered a cult following.
  • Garden State was filmed on a budget of $2.5 million.
  • Garden State is exactly the kind of film I enjoy.
  • Pick a number in the Garden State, and family members can call you at their local or regional rates.
  • There are 7.8 million breakfast stories in the Garden State.
  • Nor do you need to have spent a lifetime in the Garden State.
47. border state = stan przygraniczny border state
48. Baltic State = Bałtyckie państwo Baltic State
50. Wyoming State = Wyoming państwo Wyoming State
52. nation state = państwo narodowe nation state
53. ground state = stan podstawowy ground state
56. state of one's school = stan z czyjś szkoła state of one's school
58. city state = państwo-miasto city state
60. energy state = stan paliwowy energy state
61. puppet state = państwo marionetkowe (niesamodzielne) puppet state
62. Orange Free State = Wolne Państwo Orania Orange Free State
63. Boise State = Boise państwo Boise State
65. quantum state = stan kwantowy quantum state
66. transition state = stan przejściowy transition state
67. Shan State = Shan państwo Shan State
68. client state = państwo uzależnione client state
70. state of the United States = stan Stanów Zjednoczonych state of the United States
71. State of the Union Message = Państwo Unii Wiadomość State of the Union Message
72. San Diego State = San Diego państwo San Diego State
73. State of the Union speech = Państwo Unii przemówienie State of the Union speech
74. North Carolina State = Północna Karolina państwo North Carolina State
75. EU member state = Państwo Członkowskie UE EU member state
77. slave state = niewolniczy stan slave state
78. battleground state = pole bitwy stan battleground state
80. NC State = Bezpł. państwo NC State
81. state of Lower Austria = stan nisko bardziej Położonej Austrii state of Lower Austria
82. New Mexico State = Nowy Meksyk państwo New Mexico State
83. New Jersey State = New Jersey państwo New Jersey State
84. West Virginia State = Wirginia Zachodnia państwo West Virginia State
86. state of disrepair = stan złego stanu state of disrepair
87. U. S. state = U. S. stan U. S. state
88. Rivers State = Rzeki państwo Rivers State
93. state of affairs = stan rzeczy, sytuacja state of affairs
94. state of flux = stan strumienia state of flux
96. Ball State = Piłka państwo Ball State
97. state of emergency = stan wyjątkowy (np. po klęsce żywiołowej), stan nadzwyczajny state of emergency
98. South Carolina State = Południowa Karolina państwo South Carolina State
99. trance state = trans stan trance state
state + rzeczownik
Kolokacji: 930
State Department • State Legislature • State University • state law • state highway • State Senate • state agency • state senator • ...
state + czasownik
Kolokacji: 416
state ratifies • state bans • state enacts • state requires • state imposes • state adopts • state regulates • state faces • state plans • ...
czasownik + state
Kolokacji: 399
state called • return to the United States • come to the United States • move to the United States • live in the United States • ...
przymiotnik + state
Kolokacji: 649
southern state • independent state • mental state • Palestinian state • sovereign state • Jewish state • emotional state • princely state • ...
przyimek + state
Kolokacji: 48
such as the United States • outside of the United States • on behalf of the United States • along with the United States • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.