Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"serious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

serious przymiotnik

serious + rzeczownik
Kolokacji: 566
serious problem • serious injury • serious threat • serious damage • serious condition • serious crime • serious illness • serious issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. serious threat = poważna groźba serious threat
8. serious issue = poważna kwestia serious issue
10. serious trouble = poważne kłopoty, duże kłopoty serious trouble
12. serious consequence = poważna konsekwencja serious consequence
16. serious challenge = poważne wyzwanie serious challenge
18. serious consideration = poważne rozważenie (np. jakiejś sprawy) serious consideration
20. serious risk = poważne ryzyko serious risk
21. serious effort = poważny wysiłek serious effort
23. serious doubt = poważna wątpliwość serious doubt
24. serious harm = poważna krzywda serious harm
25. serious attempt = autentyczna próba serious attempt
26. serious mistake = poważny błąd serious mistake
29. serious danger = poważne niebezpieczeństwo serious danger
30. serious contender = poważny zawodnik serious contender
31. serious difficulty = poważna trudność serious difficulty
32. serious blow = poważny cios serious blow
33. serious violation = poważne naruszenie serious violation
34. serious incident = poważny incydent serious incident
35. serious flaw = poważna skaza serious flaw
36. serious error = poważny błąd serious error
37. serious thought = poważne rozważenie (np. jakiejś sprawy) serious thought
38. serious offense = poważne przestępstwo serious offense
39. serious crisis = poważny kryzys serious crisis
40. serious talk = poważne mówienie serious talk
41. serious setback = poważna komplikacja serious setback
42. serious implication = poważna konsekwencja serious implication
43. serious tone = poważny ton serious tone
44. serious breach = poważne naruszenie serious breach
45. serious look = poważny wygląd serious look
46. serious candidate = poważny kandydat serious candidate
47. serious offence = poważne przestępstwo serious offence
49. serious wound = poważna rana serious wound
50. serious attention = poważne rozważenie (np. jakiejś sprawy) serious attention
51. serious allegation = poważny zarzut serious allegation
53. serious attack = poważny atak serious attack
54. serious competition = poważny konkurs serious competition
55. serious expression = poważne wyrażenie serious expression
56. serious case = poważny przypadek serious case
57. serious study = poważna nauka serious study
58. serious loss = poważna strata serious loss
59. serious interest = poważny interes serious interest
60. serious opposition = poważna opozycja serious opposition
62. serious work = poważna praca serious work
63. serious thing = poważna rzecz serious thing
64. serious situation = poważna sytuacja serious situation
65. serious relationship = poważne stosunki serious relationship
66. serious face = poważna twarz serious face
67. serious man = poważny człowiek serious man
69. serious obstacle = poważna przeszkoda serious obstacle
70. serious disorder = poważne zakłócanie porządku publicznego serious disorder
71. serious impact = poważny wpływ serious impact
72. serious debate = poważna debata serious debate
73. serious way = poważna droga serious way
74. serious money = poważne pieniądze, duże pieniądze serious money
  • That could have turned out to be really serious money.
  • To think that in the old days, $36 billion was serious money.
  • "The public has not made any serious money since the early 60's," he says in the book.
  • The bad news: the whole process was starting to cost serious money.
  • There was serious money involved, more than enough to kill for.
  • More than half of the businesses did well, and some made serious money.
  • In many cases, they went on to make serious money from those options.
  • Since 1970 we have raised no serious money in Boston.
  • It's true that some teams make serious money yet they are the only ones we hear about.
  • The producers, on the other hand, have to part with serious money.
75. serious student = poważny student serious student
76. serious nature = poważna natura serious nature
77. serious shortage = poważny niedobór serious shortage
79. serious decline = poważny upadek serious decline
80. serious music = muzyka poważna serious music
81. serious conflict = poważny konflikt serious conflict
82. serious reservation = poważne zastrzeżenie serious reservation
83. serious subject = poważny temat serious subject
84. serious side = poważna strona serious side
85. serious hazard = poważne niebezpieczeństwo serious hazard
86. serious drama = poważny dramat serious drama
87. serious stuff = poważne coś serious stuff
88. serious fire = poważny ogień serious fire
89. serious note = poważna notatka serious note
90. serious conversation = zasadnicza rozmowa serious conversation
91. serious event = poważne wydarzenie serious event
92. serious form = poważna forma serious form
93. serious competitor = poważny konkurent serious competitor
94. serious artist = poważny artysta serious artist
95. serious deficiency = poważny niedostatek serious deficiency
96. serious rival = poważny rywal serious rival
97. serious people = poważni ludzie serious people
98. serious defect = poważny wada serious defect
99. serious player = poważny gracz serious player
100. serious symptom = poważny przejaw serious symptom
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
czasownik + serious
Kolokacji: 11
grow serious • turn serious • look serious • become serious • sound serious • consider serious • ...
przysłówek + serious
Kolokacji: 36
most serious • potentially serious • extremely serious • pretty serious • far more serious • ...
serious + przyimek
Kolokacji: 8
serious about • serious for • serious in • serious of • serious to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.