KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"security" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

security rzeczownik

rzeczownik + security
Kolokacji: 87
Homeland Security • Treasury security • job security • Prudential Security • airport security • border security • Montgomery Security • ...
security + rzeczownik
Kolokacji: 434
security force • security guard • Security Council • security adviser • security measure • security system • security service • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. Security Council = Rada Bezpieczeństwa (organ ONZ) Security Council
4. security adviser = doradca związany z bezpieczeństwem security adviser
6. security system = alarm bezpieczeństwa (zabezpieczający przed kradzieżą) security system
8. security official = urzędnik związany z bezpieczeństwem security official
10. securities firm = firma papierów wartościowych securities firm
12. security concern = niepokój związany z bezpieczeństwem security concern
13. security risk = potencjalne zagrożenie security risk
14. security personnel = personel związany z bezpieczeństwem security personnel
16. security camera = kamera nadzorująca, kamera monitorująca, kamera monitoringu security camera
17. security clearance = certyfikat bezpieczeństwa, poświadczenie bezpieczeństwa security clearance
20. security situation = sytuacja dot. bezpieczeństwa security situation
21. securities fraud = oszustwo papierów wartościowych securities fraud
22. security threat = zagrożenie bezpieczeństwa security threat
24. security expert = specjalista związany z bezpieczeństwem security expert
25. security arrangement = ustawienie związane z bezpieczeństwem security arrangement
26. security interest = interes związany z bezpieczeństwem security interest
27. security detail = szczegół dotyczący bezpieczeństwa security detail
28. security breach = naruszenie przepisów bezpieczeństwa firmy, naruszenie bezpieczeństwa security breach
29. security zone = strefa bezpieczeństwa security zone
30. security check = sprawdzenie bezpieczeństwa security check
31. security precaution = środek ostrożności związany z bezpieczeństwem security precaution
32. security agent = agent związany z bezpieczeństwem security agent
33. security prison = więzienie związane z bezpieczeństwem security prison
34. security operation = operacja związana z bezpieczeństwem security operation
35. security procedure = procedura związana z bezpieczeństwem security procedure
36. securities regulator = regulator papierów wartościowych securities regulator
37. security apparatus = urządzenie systemu bezpieczeństwa security apparatus
38. security checkpoint = posterunek związany z bezpieczeństwem security checkpoint
39. security reason = wzgląd bezpieczeństwa security reason
40. securities industry = przemysł papierów wartościowych securities industry
41. securities law = prawo papierów wartościowych securities law
42. security problem = problem bezpieczeństwa security problem
43. security team = zespół ochroniarski, zespół pracowników ochrony, grupa ochroniarzy security team
45. security matter = sprawa związana z bezpieczeństwem security matter
46. security company = służba ochrony zakładu security company
47. security staff = ochrona, pracownicy ochrony security staff
48. security purpose = cel bezpieczeństwa security purpose
49. security police = służba bezpieczeństwa security police
50. securities market = rynek papierów wartościowych securities market
51. security man = człowiek związany z bezpieczeństwem security man
52. securities business = biznes papierów wartościowych securities business
53. security plan = plan ochrony security plan
54. security people = ludzie związani z bezpieczeństwem security people
55. security deposit = zabezpieczenie pieniężne, kaucja zabezpieczająca, kaucja (za mieszkanie) security deposit
  • But he did not have the money for the $378 security deposit, and time was running out.
  • They paid five hundred for the week, including the security deposit.
  • I had paid the security deposit before we were married.
  • The agency provided the $380 he needed as a security deposit.
  • The city refused to give back his $56,000 security deposit.
  • It is also common to require key money in the form of a security deposit.
  • However, the family could come up with only $680, half of the first month's rent and security deposit they needed to move in.
  • And some will help customers get their security deposits returned.
  • Better yet, the security deposit is only $100, which I produce on the spot.
  • Plus that way I can, like, save up enough for the security deposit and stuff.
56. Securities Exchange Commission = Wymiana papierów wartościowych Komisja Securities Exchange Commission
58. Securities Dealer = Handlowiec papierów wartościowych Securities Dealer
59. security number = liczba związana z bezpieczeństwem security number
60. security blanket = obiekt przejściowy security blanket
61. security device = urządzenie zabezpieczające security device
62. security program = program związany z bezpieczeństwem security program
63. security flaw = luka w bezpieczeństwie security flaw
64. security requirement = wymóg bezpieczeństwa security requirement
65. Security Act = Ustawa związana z bezpieczeństwem Security Act
66. security code = kod zabezpieczający security code
67. security office = biuro związane z bezpieczeństwem security office
68. security consultant = doradca związany z bezpieczeństwem security consultant
69. securities regulation = rozporządzenie papierów wartościowych securities regulation
71. UN Security Council = Rada Bezpieczeństwa ONZ UN Security Council
72. security standard = standard związany z bezpieczeństwem security standard
73. security fence = ogrodzenie zabezpieczające security fence
74. security unit = jednostka związana z bezpieczeństwem security unit
75. National Security Council = Rada do spraw Bezpieczeństwa Narodowego (w USA) National Security Council
76. Transportation Security Administration = Agencja Bezpieczeństwa Transportu (amerykańska organizacja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo w transporcie) Transportation Security Administration
77. Social Security benefit = Świadczenie socjalne Social Security benefit
78. National Security Agency = Agencja Bezpieczeństwa Narodowego National Security Agency
79. Social Security tax = Podatek zabezpieczeń socjalnych Social Security tax
81. Security Council member = Członek rady związany z bezpieczeństwem Security Council member
82. security need = potrzeba związana z bezpieczeństwem security need
83. security benefit = korzyść związana z bezpieczeństwem security benefit
84. security patrol = patrol związany z bezpieczeństwem security patrol
85. Social Security Administration = rządowa agencja odpowiedzialna na ubezpieczenia społeczne (w USA) Social Security Administration
86. security information = informacje związane z bezpieczeństwem security information
87. security organization = organizacja związana z bezpieczeństwem security organization
88. Social Security system = System ubezpieczeń społecznych Social Security system
89. Security Study = Nauka związana z bezpieczeństwem Security Study
90. Homeland Security Department = Ojczyzna Departament związany z bezpieczeństwem Homeland Security Department
91. securities lawyer = prawnik papierów wartościowych securities lawyer
92. security department = departament związany z bezpieczeństwem security department
93. security vulnerability = wrażliwość związana z bezpieczeństwem security vulnerability
94. security affair = sprawa związana z bezpieczeństwem security affair
95. Securities Industry Association = Stowarzyszenie branżowe papierów wartościowych Securities Industry Association
96. Supplemental Security Income = Uzupełnić Dochód związany z bezpieczeństwem Supplemental Security Income
97. security cooperation = współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa security cooperation
98. Social Security check = Zabezpieczenia socjalne czek Social Security check
99. security review = przegląd związany z bezpieczeństwem security review
100. security division = podział związany z bezpieczeństwem security division
security + czasownik
Kolokacji: 26
Security says • security depends • security comes • security requires • security goes • ...
czasownik + security
Kolokacji: 113
provide security • tighten security • guarantee security • enhance security • strengthen security • compromise security • ...
przymiotnik + security
Kolokacji: 149
national security • social security • financial security • internal security • tight security • mortgage-backed security • ...
przyimek + security
Kolokacji: 27
through security • about security • for security • of security • on security • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.