"operate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operate czasownik

operate + rzeczownik
Kolokacji: 124
operate facilities • operate vehicles • operate offices • operate buses • operate trains • operate aircraft • operate flights • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
8. operate programs = posługuj się programami operate programs
13. operate several hours = posługuj się kilkoma godzinami operate several hours
14. operate machinery = obsługuj mechanizm operate machinery
16. operate equipment = posługuj się wyposażeniem operate equipment
20. operate a fleet = posługuj się flotą operate a fleet
21. operate several days = posługuj się kilkoma dniami operate several days
26. operate several branches = posługuj się kilkoma gałęziami operate several branches
28. operate a number = posługuj się liczbą operate a number
29. operate the aircraft types = posługuj się typami samolotu operate the aircraft types
32. operate the site = posługuj się miejscem operate the site
34. ability to operate = umiejętność obsługiwania ability to operate
35. operate clinics = posługuj się przychodniami operate clinics
38. operate several campuses = posługuj się kilkoma kampusami operate several campuses
czasownik + operate
Kolokacji: 26
continue operating • begin operating • start operating • continue to operate • designed to operate • allow to operate • ...
operate + przyimek
Kolokacji: 52
operate on • operate under • operated by • operate until • operate within • operate without • operated since • operate throughout • ...
operate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 136
operate independently • continuously operate • operate primarily • manually operated • operate mainly • jointly operated • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.