"operate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operate czasownik

operate + rzeczownik
Kolokacji: 124
operate facilities • operate vehicles • operate offices • operate buses • operate trains • operate aircraft • operate flights • ...
czasownik + operate
Kolokacji: 26
continue operating • begin operating • start operating • continue to operate • designed to operate • allow to operate • ...
operate + przyimek
Kolokacji: 52
operate on • operate under • operated by • operate until • operate within • operate without • operated since • operate throughout • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
2. operate at = obsługiwać przy operate at
3. operate under = obsługuj poniżej operate under
4. operated by = obsługiwany przez operated by
5. operate until = obsługiwać do czasu gdy operate until
6. operate within = obsługuj wewnątrz operate within
7. operate without = obsługuj na zewnątrz operate without
8. operated since = obsługiwany od tej pory operated since
10. operate outside = obsługuj na zewnątrz operate outside
11. operate in = prowadź działalność operate in
12. operate through = obsługuj całkowicie operate through
14. operate near = obsługuj blisko operate near
15. operate from = obsługiwać z operate from
16. operate with = obsługiwać z operate with
17. operate during = obsługiwać podczas operate during
18. operate along = obsługuj wzdłuż operate along
22. operate for = obsługiwać dla operate for
23. operate via = obsługiwać przez operate via
24. operate over = obsługiwać ponad operate over
26. operate off = obsługiwać daleko operate off
28. operate to = obsługiwać aby operate to
29. operate into = obsługiwać do operate into
30. operate about = obsługiwać około operate about
31. operate of = obsługiwać z operate of
32. operate inside = obsługuj do środka operate inside
33. operate behind = obsługuj z tyłu operate behind
35. operate before = obsługuj wcześniej operate before
36. operate upon = obsługiwać na operate upon
37. operate below = obsługuj poniżej operate below
38. operate out of = obsługiwać na zewnątrz z operate out of
39. operate beyond = obsługuj dalej operate beyond
40. operate above = obsługuj wyżej operate above
operate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 136
operate independently • continuously operate • operate primarily • manually operated • operate mainly • jointly operated • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.