"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind czasownik

mind + rzeczownik
Kolokacji: 14
mind one's business • mind one's manners • mind people • mind sir • mind the store • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 6
bring to mind • come to mind • seem to mind • call to mind • tell to mind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. bring to mind = przypominać, przywodzić na myśl bring to mind
2. come to mind = przyjść do głowy, strzelić do głowy (komuś) come to mind
3. seem to mind = wydawaj się umysłowi seem to mind
4. call to mind = przypominać, przywodzić na myśl call to mind
  • And certainly one comes across stories that call to mind 1999.
  • He could not call to mind one young lady in particular.
  • You'll call to mind I said she'd been long enough about it, and so she had, well above an hour.
  • They call to mind the great portraits of the 18th century.
  • But what else he might have told her, she could not presently call to mind.
  • Let me try if I can call to mind the substance of it.
  • They call to mind a world that had already been lost.
  • Let us call to mind the bearing of all this.
  • Many objects here call to mind works by other artists.
  • Yet I cannot call to mind where it could have been.
5. tell to mind = powiedz umysłowi tell to mind
mind + przyimek
Kolokacji: 11
mind about • mind in • mind for • mind with • mind on • ...
mind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
politically minded • mind terribly • technically minded • historically minded • internationally minded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.