"international" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

international przymiotnik

international + rzeczownik
Kolokacji: 870
international organization • international community • international law • international competition • international conference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. international community = społeczność międzynarodowa international community
8. international trade = handel międzynarodowy international trade
11. international affair = sprawa międzynarodowa international affair
12. international recognition = międzynarodowe rozpoznanie international recognition
13. international agreement = umowa międzynarodowa international agreement
15. international flight = lot międzynarodowy international flight
19. international treaty = umowa międzynarodowa international treaty
22. international pressure = międzynarodowy nacisk international pressure
24. international cooperation = współpraca międzynarodowa international cooperation
25. international operation = międzynarodowa operacja international operation
26. international border = międzynarodowa granica international border
28. international politics = polityka międzynarodowa international politics
29. international terrorism = międzynarodowy terroryzm international terrorism
31. international system = międzynarodowy system international system
32. international fame = międzynarodowa sława international fame
35. international aid = międzynarodowa pomoc international aid
36. international travel = międzynarodowa podróż international travel
37. international acclaim = międzynarodowe uznanie international acclaim
38. international observer = międzynarodowy obserwator international observer
39. international exhibition = wystawa międzynarodowa international exhibition
  • These years were also crucial for the international development of the company.
  • Before becoming an academic, he worked for ten years in the field of international development.
  • I've been on the road for the past 12 years, both teaching children and working in international development.
  • Migration has throughout history also led to significant international development.
  • But my 35 years of experience in international development make clear that no single investment works by itself.
  • He is known for his work on international development and human rights.
  • But also the international developments are playing a big role.
  • What do you think Labour should stand for on international development?
  • This is a scandal of the financial community in international development.
  • He has worked for over 30 years in international development.
41. international sanction = międzynarodowa aprobata international sanction
43. international cricket = międzynarodowy krykiet international cricket
44. international crisis = kryzys międzynarodowy international crisis
45. international peace = międzynarodowy pokój international peace
46. international obligation = międzynarodowy obowiązek international obligation
47. international arena = arena międzynarodowa international arena
48. international forum = forum międzynarodowe international forum
49. international boundary = granica międzynarodowa international boundary
52. international security = bezpieczeństwo międzynarodowe international security
53. international finance = międzynarodowe fundusze international finance
54. international union = międzynarodowy związek zawodowy international union
55. international fund = międzynarodowy fundusz international fund
56. international incident = międzynarodowy incydent international incident
58. international attention = międzynarodowa uwaga international attention
63. international media = media międzynarodowe international media
64. international audience = międzynarodowa publiczność international audience
65. international stage = międzynarodowy etap international stage
67. international route = międzynarodowa trasa international route
68. international collaboration = międzynarodowa współpraca international collaboration
69. international award = międzynarodowa nagroda international award
71. international center = międzynarodowy ośrodek international center
72. international partner = międzynarodowy partner international partner
74. international meeting = międzynarodowe spotkanie international meeting
76. international policy = międzynarodowa polityka international policy
77. international rule = międzynarodowa reguła international rule
78. international press = międzynarodowa prasa international press
79. international society = międzynarodowe społeczeństwo international society
80. international sales = międzynarodowe sprzedaże international sales
81. international match = międzynarodowy mecz international match
84. international team = międzynarodowy zespół international team
86. international tour = międzynarodowa wycieczka international tour
87. international issue = emisja międzynarodowa international issue
88. international news = wiadomości ze świata international news
89. international star = międzynarodowa gwiazda international star
90. international hit = międzynarodowy cios international hit
91. international expert = międzynarodowy specjalista international expert
92. international call = połączenie międzynarodowe international call
93. international debut = międzynarodowy debiut international debut
94. international body = organ międzynarodowy international body
95. international water = międzynarodowa woda international water
96. international movement = międzynarodowy ruch international movement
97. international experience = międzynarodowe doświadczenie international experience
98. international campaign = międzynarodowa kampania international campaign
99. international presence = międzynarodowa obecność international presence
100. international interest = międzynarodowe zainteresowanie international interest
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 151
przysłówek + international
Kolokacji: 3
truly international • most international • increasingly international
international + przyimek
Kolokacji: 6
international in • international for • international with • international against • international of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.