"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(7) sign, issue, write, greet
Kolokacji: 4
1. obtain a card = uzyskaj kartę obtain a card
2. earn one's card = zarabiać czyjś karta earn one's card
4. buy a card = kup kartę buy a card
5. find a card = znajdź kartę find a card
7. pay with a credit card = płacić kartą kredytową, płacić kartą pay with a credit card
8. pick up a card = usłysz kartę pick up a card
(9) use, base
Kolokacji: 2
(10) read, feature
Kolokacji: 3
(11) attach, tape, stamp
Kolokacji: 3
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.