"card" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

card rzeczownik

rzeczownik + card
Kolokacji: 197
credit card • Christmas card • business card • report card • identity card • identification card • ID card • trump card • memory card • ...
card + rzeczownik
Kolokacji: 89
card game • card table • card reader • card holder • card company • credit card debt • card player • credit card company • ...
card + czasownik
Kolokacji: 58
card says • card contains • card features • card shows • card comes • ...
czasownik + card
Kolokacji: 82
play cards • call cards • sell cards • invent the Christmas card • put one's cards • offer cards • make with a credit card • include cards • ...
przymiotnik + card
Kolokacji: 103
wild card • yellow card • green card • smart card • red card • new card • high card • major card • small card • prepaid card • key card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(3) new, original, illustrated
Kolokacji: 3
(4) high, top, best, bottom
Kolokacji: 4
1. prepaid card = opłacona karta prepaid card
2. collectible card = karta z wizerunkiem, obrazek tematyczny (dla kolekcjonerów) collectible card
3. pre-paid card = przedpłatna karta pre-paid card
(8) white, blank
Kolokacji: 2
(11) magnetic, electronic, digital
Kolokacji: 3
(13) low, blue
Kolokacji: 2
(14) different, similar, matching
Kolokacji: 3
(16) final, certain
Kolokacji: 2
(17) straight, right
Kolokacji: 2
(18) laminated, bubble-gum
Kolokacji: 2
(19) additional, extra
Kolokacji: 2
(21) rare, audio
Kolokacji: 2
(22) valid, sound
Kolokacji: 2
(23) standard, regular, official
Kolokacji: 3
(24) graphic, handwritten
Kolokacji: 2
(25) Magic, phony
Kolokacji: 2
przyimek + card
Kolokacji: 19
of cards • at cards • with cards • for cards • by credit card • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.