Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"write one's son" — Słownik kolokacji angielskich

write one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś syn
  1. write czasownik + son rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Apparently he wrote his son to ask about my progress in the palace school.