"warn women" — Słownik kolokacji angielskich

warn women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż kobiety
  1. warn czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Women in her program are warning other women, especially those who have to ride buses to jobs after dark.

    Podobne kolokacje: