"ultimate authority" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższa władza
  1. ultimate przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They considered themselves the best policemen for any job, and the ultimate authority.