"tell the name" — Słownik kolokacji angielskich

tell the name kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz imię
  1. tell czasownik + name rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You don't have to tell him the name of the country.

    Podobne kolokacje: