"tell the audience" — Słownik kolokacji angielskich

tell the audience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz publiczność
  1. tell czasownik + audience rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Again, he didn't always tell his audience what they wanted to hear.