"teach photography" — Słownik kolokacji angielskich

teach photography kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz fotografiki
  1. teach czasownik + photography rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Soon after, he began teaching photography at the University of Florida in 1960.

powered by  eTutor logo