"suddenly break" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle rozbij
  1. break czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But before he was even half way she'd suddenly broken in and started to talk herself.

    Podobne kolokacje: