"stumbled with" — Słownik kolokacji angielskich

stumbled with kolokacja
Popularniejsza odmiana: stumble with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potknąć się z
  1. stumble czasownik + with przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Why couldn't she have stumbled on someone with a more, well, heroic nature?

    Podobne kolokacje: