"stumble with" — Słownik kolokacji angielskich

stumble with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się z
  1. stumble czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Why couldn't she have stumbled on someone with a more, well, heroic nature?

    Podobne kolokacje: