"stumble from" — Słownik kolokacji angielskich

stumble from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się z
  1. stumble czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But in practice the new effort stumbled, from the big things to small ones.

    Podobne kolokacje: