"stumble by" — Słownik kolokacji angielskich

stumble by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się przez
  1. stumble czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    She really was going to try to stumble home by herself.

    Podobne kolokacje: