"stumble at" — Słownik kolokacji angielskich

stumble at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potykać się przy
  1. stumble czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The team stumbled badly at the start of the season.

    Podobne kolokacje: