"strike the post" — Słownik kolokacji angielskich

strike the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skreśl pocztę
  1. strike czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even though the paramedics were there almost immediately, Krosnoff was already dead after striking the light post.

    Podobne kolokacje: