"stand at one's post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań na swoim stanowisku
  1. stand czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Captain Maslyev stood at his post recently waiting once again for the pain of night to begin.

    Podobne kolokacje: