"send humans" — Słownik kolokacji angielskich

send humans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ludzi
  1. send czasownik + human rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Leave aside for a moment the cost and risk of sending humans to Mars.