"romantic setting" — Słownik kolokacji angielskich

romantic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie romantyka
  1. romantic przymiotnik + setting rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was a highly romantic setting, to be wasted on him.