"remain popular" — Słownik kolokacji angielskich

remain popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozostań popularny
  1. remain czasownik + popular przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    But despite all this oppression and obstacles the band has remained popular.