"prove popular" — Słownik kolokacji angielskich

prove popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okaż się popularny
  1. prove czasownik + popular przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The name proved so popular that it was changed for the 1910 season.