"prove successful" — Słownik kolokacji angielskich

prove successful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okaż się udany
  1. prove czasownik + successful przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    By the end of the 1980s this decision had proven successful.