"realistic picture" — Słownik kolokacji angielskich

realistic picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): realistyczny obraz
  1. realistic przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "So on one hand, I want to paint you a realistic picture of how severe our financial problems are," he said.