"produce a season" — Słownik kolokacji angielskich

produce a season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprodukuj porę roku
  1. produce czasownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    If I produce a good season next year, we can go to the table then.