"popular song" — Słownik kolokacji angielskich

popular song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekka piosenka
  1. popular przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His interest in radio began with the popular songs of the 1950s and 1960s.