"napruć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napruć się" po polsku

napruć się potocznie

idiom
  1. feel no pain
  1. get overdrunk potocznie

"napruć się" — Słownik kolokacji angielskich

feel no pain kolokacja
Popularniejsza odmiana: feel pain
  1. feel czasownik + pain rzeczownik = upić się, napruć się, urżnąć się
    Zwykła kolokacja

    She felt your pain, and thought the Group might be able to help.