"name to one's post" — Słownik kolokacji angielskich

name to one's post kolokacja
Popularniejsza odmiana: name to the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): imię aby czyjś poczta
  1. name czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was named to his post a year ago in June.

    Podobne kolokacje: