Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"hold for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj przez porę roku
  1. hold czasownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1963 campaign was the first in which he held a regular job for the entire season.