"highlight ways" — Słownik kolokacji angielskich

highlight ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi najważniejszego wydarzenia
  1. highlight czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Hans Rosling shows the best stats you've ever seen at the 2006 TED Conference in Monterey, CA highlighting novel ways of presenting global statistics.

    Podobne kolokacje: