"hear a crash" — Słownik kolokacji angielskich

hear a crash kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the crash
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wypadek
  1. hear czasownik + crash rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why had no one heard the crash of the table?

    Podobne kolokacje: