"hear the crash" — Słownik kolokacji angielskich

hear the crash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz wypadek
  1. hear czasownik + crash rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why had no one heard the crash of the table?

    Podobne kolokacje: