"from the books" — Słownik kolokacji angielskich

from the books kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z książek
  1. from przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The old man did not look up from his book.

    Podobne kolokacje: