"force officials" — Słownik kolokacji angielskich

force officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy siły
  1. force czasownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    The deficit is likely to force officials to both raise fares and cut service.