"encourage conservation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do ochrony
  1. encourage czasownik + conservation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To encourage conservation, residents would be given control of their own energy consumption.