Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cover one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

cover one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykrywać czyjś klatka piersiowa
  1. cover czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    She took the water, and pulled the sheet up to cover her chest.