"complete the transaction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ transakcję
  1. complete czasownik + transaction rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The companies expect to complete the transaction in the next 6 to 12 months.