"automatically listed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie wymienić
  1. list czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Any men who fit the profile would be automatically listed as suspects.