"advise people" — Słownik kolokacji angielskich

advise people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradź ludziom
  1. advise czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The police advised people to stay where they were and not travel unless absolutely necessary.

    Podobne kolokacje: