"actually listed" — Słownik kolokacji angielskich

actually listed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie wymienić
  1. list czasownik + actually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Biggs had said Tyson was 5-8 - he's actually listed at 5-11 1/2.