"actually break" — Słownik kolokacji angielskich

actually break kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie rozbij
  1. break czasownik + actually przysłówek
    Silna kolokacja

    Its actually not all that hard to break your hand and you don't have to fall out of a high bed to do it either.

    Podobne kolokacje: