BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warn czasownik

warn + rzeczownik
Kolokacji: 86
warn passengers • warn people • warn section • warn investors • warn residents • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. warn passengers = ostrzeż pasażerów warn passengers
3. warn section = ostrzeż dział warn section
4. warn investors = ostrzeż inwestorów warn investors
5. warn residents = ostrzeż mieszkańców warn residents
6. warn trade unions = ostrzeż związki zawodowe warn trade unions
7. warn Arab states = ostrzeż arabskie stany warn Arab states
8. warn drivers = ostrzeż kierowców warn drivers
9. warn consumers = ostrzeż konsumentów warn consumers
11. warn leaders = ostrzeż przywódców warn leaders
12. warn users = ostrzeż użytkowników warn users
13. warn readers = ostrzeż czytelników warn readers
14. warn citizens = ostrzeż obywateli warn citizens
15. warn Americans = ostrzeż Amerykanów warn Americans
czasownik + warn
Kolokacji: 10
see warning • try to warn • want to warn • warn against becoming • come to warn • ...
warn + przyimek
Kolokacji: 22
warn against • warn off • warn about • warn by • warn of • ...
warn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 48
repeatedly warned • better warn • publicly warn • specifically warn • sternly warn • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.