BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warn czasownik

warn + rzeczownik
Kolokacji: 86
warn passengers • warn people • warn section • warn investors • warn residents • ...
czasownik + warn
Kolokacji: 10
see warning • try to warn • want to warn • warn against becoming • come to warn • ...
warn + przyimek
Kolokacji: 22
warn against • warn off • warn about • warn by • warn of • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. warn by = ostrzegać przez warn by
4. warn of = przestrzeż warn of
5. warn off = odstrasz warn off
6. warn in = ostrzegać w warn in
7. warn at = ostrzegać przy warn at
8. warn for = ostrzegać dla warn for
9. warn on = ostrzegać na warn on
10. warn with = ostrzegać z warn with
11. warn to = ostrzegać aby warn to
12. warn from = ostrzegać z warn from
13. warn before = ostrzeż wcześniej warn before
warn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 48
repeatedly warned • better warn • publicly warn • specifically warn • sternly warn • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.