BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"recruit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recruit czasownik

recruit + rzeczownik
Kolokacji: 105
recruit members • recruit students • recruit players • recruit people • recruit men • recruit volunteers • recruit women • recruit soldiers • ...
czasownik + recruit
Kolokacji: 7
begin recruiting • try to recruit • start recruiting • help recruit • attempt to recruit • ...
recruit + przyimek
Kolokacji: 29
recruited from • recruited into • recruit for • recruit at • recruited in • ...
recruit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
actively recruit • heavily recruited • locally recruited • later recruited • newly recruited • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
3. later recruited = później rekrutować later recruited
4. newly recruited = nowo rekrutować newly recruited
5. highly recruited = bardzo rekrutować highly recruited
11. largely recruited = w dużej mierze rekrutować largely recruited
12. recruit nationally = rekrutuj na szczeblu centralnym recruit nationally
13. most recruited = najbardziej rekrutowany most recruited
14. allegedly recruited = rzekomo rekrutować allegedly recruited
15. secretly recruited = potajemnie rekrutować secretly recruited
16. recruited exclusively = rekrutowany wyłącznie recruited exclusively
17. once recruited = kiedyś rekrutować once recruited
18. openly recruit = otwarcie rekrutuj openly recruit
19. recruited specifically = rekrutowany specjalnie recruited specifically
20. recruited earlier = rekrutowany wcześniej recruited earlier
21. specially recruited = specjalnie rekrutowany specially recruited
22. frequently recruited = często rekrutować frequently recruited
23. recruited overseas = rekrutowany za granicą recruited overseas
24. vigorously recruit = energicznie rekrutuj vigorously recruit
25. effectively recruit = skutecznie rekrutuj effectively recruit
26. quietly recruit = cicho rekrutuj quietly recruit
(2) heavily, lightly
Kolokacji: 2
(4) quickly, hastily
Kolokacji: 2
(5) directly, immediately
Kolokacji: 2
(6) regularly, illegally, easily
Kolokacji: 3

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.